دوشنبه 3 مهر 1402 - 09 ربيع الأول 1445
اوقات شرعی 
 
  امروز
دوشنبه
مهر 1402
3
قمری:09 ربيع الأول 1445

میلادی:25 سپتامبر 2023
 
  حوزه امور بازسازی ومسكن روستايی
ساختار سازماني :گروه بهسازي مسكن روستايي :
اهم فعاليتها :
- پيگيري اعتبارات و توزيع اعتبارات و ابلاغ به شهرستانها و جذب اعتبارات ابلاغ شده
 - ساماندهي دفاتر فني
-تهيه الگوها و ضوابط و احكام مسكن روستايي
  - هماهنگي با بانكهاي عامل براي جذب اعتبارات
- ترويج فرهنگ مقاوم سازي و ترغيب روستاييان براي نوسازي و بهسازي واحدهاي مسكوني روستايي
- تهيه آمار و عملكرد و تجزيه و تحليل بازخوردهاي آماري
-برپايي همايشها و سمينارها و كنفرانسها
گروه نظارت و ارزيابي مسكن روستايي :
اهم فعاليتها :
- آموزش و جذب ناظرين نظام فني روستايي
- ساماندهي نظام فني روستايي
- كنترل و ارزيابي ناظرين فني
- بكارگيري مشاورين جهت كنترل كيفي واحدهاي احداثي
- برپايي جلسات ، همايشها و كنفرانسها جهت آشنايي مسئولين با شيوه هاي كنترل و نظارت كيفي واحدهاي مسكوني روستايي
- صدور پروانه هاي اشتغال به كار براي ناظرين فني روستايي
گروه بازسازي و سوانح :
اهم فعاليتها :
- پيگيري جذب اعتبارات حوادث
- توزيع بلاعوض حوادث
- بازسازي روستاهاي آسيب ديده از محل حوادث طبيعي