يکشنبه 10 اسفند 1399 - 15 رجب 1442
اوقات شرعی 
 
  امروز
يکشنبه
اسفند 1399
10
قمری:15 رجب 1442

میلادی:28 فوریه 2021
 
  صدور پروانه روستايي
خدمات فني صدور پروانه ساختماني روستايي

صدور مجوز طبق آيين نامه براي كليه ساخت و سازها و تعمييرات اساسي ساختمان در داخل محدوده قانوني روستا كه بو سيله طرح هادي مصوب تعيين مي شود' مي باشد .

هدف از ارائه خدمات فني


الف : رعايت ضوابط در عقب روي ساختمان براي تعريض معابر.

ب: كاهش آسيب پذيري در برابر حوادث طبيعي مي باشد .

شرايط لازم:

1-  داشتن زمين با كاربري مسكوني بنام

2-  داشتن پايان خدمت براي مردان

مدارك مورد نياز:

1-فرم درخواست پروانه توسط متقاضي

2- سند زمين (سند مالكيت رسمي يا قولنامه )

3-كپي شناسنامه

4-كپي پايان خدمت

5-نقشه ساختمان

6- كروكي موقعيت زمين از نقشه طرح هادي

گردش كار:

1-تكميل فرم درخواست پروانه توسط متقاضي وارايه به دهيار

2-ارسال فرم تكميل شده توسط دهياربه بنيادمسكن به همراه واريزي هزينه كارشناسي

3-ارجاع درخواست متقاضي به ناظربازديدواظهارنظر

4-امضاء نهايي توسط دهيار

5-اعلام شروع به كارتوسط متقاضي

6-نظارت سه مرحله اي توسط ناظرفني

7-درخواست صدورپروانه پايان كارتوسط متقاضي