دوشنبه 3 مهر 1402 - 09 ربيع الأول 1445
 
مهمان : 0
اعضا عضو سایت : 14
اعضا آنلاین : 0
امروز : 13
ديروز : 312
ماه : 10529
سال جاری : 225627
تعدا مطالب : 2290
كل : 4132386
 
  گردش كار تملك اراضي ملي روستايي

 گردش كار تملك اراضي ملي  روستائي در اجراي ماده 4 قانون

ساماندهي حمايت از توليد وعرضه مسكن

 

اراضي ملي  واقع شده در نزديكي ويا در داخل محدوده روستاه با همكاري  كارشناسان بنياد مسكن ومنابع طبيعي شهرستان شناسائي  مي گردد .  

 

در صورت خارج از محدوده روستا بودن با همكاري منابع طبيعي  وبنياد مسكن مدارك لازم جهت الحاق به محدوده روستا به كميته فني استان ارسال ميگردد.

 

بعد از بررسي در كميته فني استان ودر صورت تصويب مدارك به منابع طبيعي استان جهت بررسي وطرح در كميته مربوطه ارائه ميگردد .

 

مدارك ارسالي در كميته فني منابع طبيعي استان ،  بررسي ودر صورت كامل بودن مدارك با واگذاري اراضي موافقت ومدارك جهت اقدامات نهائي به منابع طبيعي شهرستان ارسال ميگردد.

 

 با هماهنگي بنياد واداره ثبت  شهرستان مطابق جلسه كميته منابع طبيعي استان ،  اقدام به تهيه صورتمجلس تفكيكي براي اراضي درخواستي بنياد ميگردد

 

در صورت عدم وجود نواقص از جمله نقشه utm   محل درخواستي سند به نام بنياد تنظيم ميگردد.

 

براي اراضي ملي فاقد سند مالكيت اعطاء نمايندگي به نام بنياد مسكن جهت صدور سند مالكيت به نام بنياد مسكن مي گردد.

اعلام به دفتر خانه جهت تنظيم سند مالكيت به نام بنياد مسكن

ثبت اراضي ملي به نام بنياد مسكن در دفاتر مالي