پنجشنبه 9 بهمن 1399

بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان آذربایجان شرقی

بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان آذربایجان شرقی Housing Foundation Of Islamic Revolution East Azerbaijan
تاریخ : سه شنبه 23 دي 1399
کد 1941

بازدید مدیرکل ومعاون مسکن شهری ازپروژه طرح اقدام ملی مسکن واراضی روستای زاویه شهرستان جلفا

بازدید مدیرکل ومعاون مسکن شهری ازپروژه طرح اقدام ملی مسکن واراضی روستای زاویه شهرستان جلفا

بازدید مدیرکل ومعاون مسکن شهری ازپروژه طرح اقدام ملی مسکن واراضی روستای زاویه شهرستان جلفا
به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان آذربایجان شرقی،مهندس باباپور مدیرکل به اتفاق مهندس پیراهنیان معاون مسکن شهری بنیاد مسکن استان درماموریتی یکروزه به شهرستان جلفا عزیمت نموده وبا حضور درساختمان اداری بنیاد مسکن جلفا از نزدیک با مدیر شهرستان درخصوص مسائل ومشکلات طرحهای عمرانی وسایر مشکلات شعبه به گفتگو پرداخته وراهکارهای لازم درخصوص پیشرفت شعبه ارائه نمودندوتصمیمات لازم اتخاذ شد.
 
درادامه مدیرکل بنیاد مسکن استان به همراه معاون مسکن شهری ومدیر بنیاد مسکن شهرستان ازشروع پروژه طرح اقدام ملی مسکن شهرستان وازاراضی روستای زاویه وسایر اراضی متعلق به این اداره درراستای شروع عملیات واجرای پروژه مسکن شهری بازدید ودستورات لازم جهت تسریع درروند مراحل اجرا واتمام این پروژه وتسهیلات بانکیو... پیشنهادات ودستورات لازم به عومل اجرایی صادر نمودند.
 
شایان ذکر است اجرای طرح اقدام ملی مسکن درشهرهای کمترازیکصد هزار نفر جمعیت برعهده بنیاد مسکن می باشد وواگذاری این طرح شامل افرادی می شود که تاکنون از هیچ نهاد دولتی وغیر دولتی از تسهیلات وام ومسکن برخوردارنبودند می شود وفرم ج آنها باید سبز باشد.
 
 
  • نوشته شده
  • در سه شنبه 23 دي 1399
  • ساعت 10
  • توسط علي شجاعي
  • ویرایش شده
  • در ***
  • ساعت --
  • توسط

استایل صفحه ماژول