دوشنبه 3 مهر 1402

بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان آذربایجان شرقی

بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان آذربایجان شرقی Housing Foundation of Islamic Revolution - East Azerbaijan province

آرشیو

 برگزاری جلسه طرح توسعه پایدارمنظومه روستایی دربنیادمسکن انقلاب اسلامی آذربایجان شرقی

برگزاری جلسه طرح توسعه پایدارمنظومه روستایی دربنیادمسکن انقلاب اسلامی آذربایجان شرقی

برگزاری جلسه طرح توسعه پایدارمنظومه روستایی دربنیادمسکن انقلاب اسلامی آذربایجان شرقی

(20)


برگزاری جلسه طرح توسعه پایدارمنظومه روستایی دربنیادمسکن انقلاب اسلامی آذربایجان شرقی

شنبه 11 شهريور 1402
آسفالت  معابر روستای توپچی بخش تسوج شهرستان شبسترافتتاح ومورد بهره برداری قرارگرفت

آسفالت معابر روستای توپچی بخش تسوج شهرستان شبسترافتتاح ومورد بهره برداری قرارگرفت

آسفالت معابر روستای توپچی بخش تسوج شهرستان شبسترافتتاح ومورد بهره برداری قرارگرفت

(5)

آسفالت معابر روستای توپچی بخش تسوج شهرستان شبسترافتتاح ومورد بهره برداری قرارگرفت

شنبه 11 شهريور 1402
افتتاح وبهره برداری ازپروژه های اتمام یافته بنیاد مسکن شهرستان اسکو

افتتاح وبهره برداری ازپروژه های اتمام یافته بنیاد مسکن شهرستان اسکو

افتتاح وبهره برداری ازپروژه های اتمام یافته بنیاد مسکن شهرستان اسکو

(9)

افتتاح وبهره برداری ازپروژه های اتمام یافته بنیاد مسکن شهرستان اسکو

شنبه 11 شهريور 1402
کارهای اجرایی وعمرانی بنیاد مسکن درشهرها وروستاهای شهرستان شبستربه خوبی پیش می رود

کارهای اجرایی وعمرانی بنیاد مسکن درشهرها وروستاهای شهرستان شبستربه خوبی پیش می رود

کارهای اجرایی وعمرانی بنیاد مسکن درشهرها وروستاهای شهرستان شبستربه خوبی پیش می رود

(6)

کارهای اجرایی وعمرانی بنیاد مسکن درشهرها وروستاهای شهرستان شبستربه خوبی پیش می رود

شنبه 11 شهريور 1402
افتتاح طرح های بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان اهردرهفته دولت

افتتاح طرح های بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان اهردرهفته دولت

افتتاح طرح های بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان اهردرهفته دولت

(3)

افتتاح طرح های بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان اهردرهفته دولت

شنبه 11 شهريور 1402
تجلیل وقدردانی از مدیربنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان هریس

تجلیل وقدردانی از مدیربنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان هریس

تجلیل وقدردانی از مدیربنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان هریس

(2)

تجلیل وقدردانی از مدیربنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان هریس

شنبه 11 شهريور 1402
افتتاح وبهره برداری ازطرح هادی روستای قاشقچی شهرستان ملکان

افتتاح وبهره برداری ازطرح هادی روستای قاشقچی شهرستان ملکان

افتتاح وبهره برداری ازطرح هادی روستای قاشقچی شهرستان ملکان

(2)

افتتاح وبهره برداری ازطرح هادی روستای قاشقچی شهرستان ملکان

شنبه 11 شهريور 1402
افتتاح وبهره برداری از اجرای آسفالت ریزی روستای عباس آباد ملکان

افتتاح وبهره برداری از اجرای آسفالت ریزی روستای عباس آباد ملکان

افتتاح وبهره برداری از اجرای آسفالت ریزی روستای عباس آباد ملکان

(2)

افتتاح وبهره برداری از اجرای آسفالت ریزی روستای عباس آباد ملکان

شنبه 11 شهريور 1402
 اجرای طرح هادی وآسفالت روستاهای آلوار سفلی ،مایان علیا ومایان سفلی مورد بهره برداری قرارگرفت

اجرای طرح هادی وآسفالت روستاهای آلوار سفلی ،مایان علیا ومایان سفلی مورد بهره برداری قرارگرفت

اجرای طرح هادی وآسفالت روستاهای آلوار سفلی ،مایان علیا ومایان سفلی مورد بهره برداری قرارگرفت

(6)


اجرای طرح هادی وآسفالت روستاهای آلوار سفلی ،مایان علیا ومایان سفلی مورد بهره برداری قرارگرفت

پنجشنبه 9 شهريور 1402
اجرای طرح هادی وآسفالت روستاهای آلوار سفلی ،مایان علیا ومایان سفلی مورد بهره برداری قرارگرفت

اجرای طرح هادی وآسفالت روستاهای آلوار سفلی ،مایان علیا ومایان سفلی مورد بهره برداری قرارگرفت

اجرای طرح هادی وآسفالت روستاهای آلوار سفلی ،مایان علیا ومایان سفلی مورد بهره برداری قرارگرفت

(0)

اجرای طرح هادی وآسفالت روستاهای آلوار سفلی ،مایان علیا ومایان سفلی مورد بهره برداری قرارگرفت

پنجشنبه 9 شهريور 1402

استایل صفحه ماژول