سه شنبه 4 آذر 1399 - 08 ربيع الثاني 1442
اوقات شرعی 
 
  امروز
سه شنبه
آذر 1399
4
قمری:08 ربيع الثاني 1442

میلادی:24 نوامبر 2020
 
  تهيه طرح هاي هادي روستايي
 از دير  باز سكونتگاههاي روستايي كشور حسب دلايل وجودي خود بصورت ارگانيكي رشد نموده و طي اعصار مختلف حالات فيزيكي خاصي را بخود گرفته است .اين بافتها با گذشت زمان و تغيير الگوهاي زيستي و شيوه هاي معيشتي ديگر پاسخگوي نياز ساكنين خود نبود و مشكلات مختلفي را در ابعاد فيزيكي و غيرفيزيكي براي جمعيت خود ايجاد  مي كرده است ...
 بنياد مسكن انقلاب اسلامي كه به فرمان حضرت امام ( قدس سره ) در سال 1358 تشكيل يافته است به استناد جايگاه  و وظايف قانوني خود سعي در حل اينگونه مشكلات روستائيان دارد . يكي از اين راهكارها كه در سال 1366 بصورت رسمي در سطح كشور كار خود را در راستاي حل مضلات كالبدي و غير كالبدي روستا جامه عمل بخود گرفت تهيه و اجراي طرحهاي هادي روستايي بود .
 طرح هاي هادي روستايي بعنوان سند توسعه و راهبردي هر روستا از جمله پروژه هايي محسوب ميگردندكه توسط بنياد مسكن انقلاب اسلامي كه به فرمان حضرت امام خميني (قدس سره ) در سال 1358 تاسيس گرديد ، در راستاي فراهم سازي زمينه توسعه و عمران نقاط روستايي تهيه و اجرا مي شوند و اين برنامه يكي از برنامه هاي پايه توسعه و عمران روستاها و مبنايي براي اجراي اصولي ساير برنامه ها بويژه در زمينه كالبدي به شمار مي رود.

تعريف طرح هادي روستايي :
طرحي كه ضمن ساماندهي و اصلاح بافت موجود ، ميزان و مكان گسترش آتي و نحوه استفاده از زمين براي عملكرد هاي مختلف از قبيل مسكوني ، توليدي، تجاري و كشاورزي و تاسيسات و تجهيزات و نيازمنديهاي عمومي روستايي را حسب مورد در قالب مصوبات طرحهاي ساماندهي فضا و سكونتگاههاي روستايي يا طرحهاي جامع ناحيه اي تعيين مي نمايد.
اين طرح طي دو مرحله:
1-  تهيه طرح
2- اجراي طرح
طي مدت زمان معيني در قالب اعتبارات پيش بيني شده از سوي دولت به مرحله اجرا منتهي ميشود تهيه و اجراي طرح بهسازي و طرح هادي روستايي از سال1362 توسط وزير مسكن و شهرسازي وقت پيشنهاد و براي اولين بار در سال1366 با جديت در كشور اجرا شد و به منظور روشن نمودن ابعاد اجراي كار،آيين نامه نحوه بررسي و تصويب طرح هاي توسعه عمران محلي و ناحيه اي و منطقه اي و ملي و مقررات شهرسازي و معماري كشور در سال1378 به تصويب هيات محترم دولت رسيد.
فعاليت‌هاي عمران روستايي يكي از مهمترين و اصلي ترين اقدامات بنياد مسكن انقلاب اسلامي ‌در امور كالبدي و عمران و آبادي روستاهاي كشور مي‌باشد. اين فعاليت‌ها با هدف ايجاد زمينه توسعه و عمران روستاها و تأمين عادلانه امكانات و هدايت فيزيكي جهت بهبود شرايط زيست محيطي نقاط روستايي در سراسر كشور به انجام مي‌رسد. لذا با اهداف سند چشم انداز توسعه 20 ساله كشور كه به عنوان سند توسعه ملي محسوب مي‌گردد، هم راستا مي‌باشد.

 اهداف طرح هادي
طرح هادي روستايي به عنوان سند توسعه روستا است که مهمترين اهداف زير را دنبال می کنند:
1.      زمينه سازی برای توسعه و عمران روستاها با توجه به شرايط فرهنگي، اقتصادی و اجتماعي آن منطقه
2.      تامين و توزيع عادلانه امكانات اجتماعي، توليدي و رفاهي در ميان روستائيان
3.      نظارت و توسعه كالبدي روستاها
4.      توجه ويژه جهت توسعه مسكن روستائيان و خدمات زيست محيطي و عمومي به آنها
5.      برنامه ريزی برای مشاركت روستائيان در تهيه و اجراي طرح هادي در راستای شعار همه با هم
6.       ساماندهی شبکه منظم از نظام توزيع خدمات و کالا در سطح روستا های دهستان.
7.      بهبود وضعيت اقتصادی روستاها از طريق تسهيلات توليدی، اشتغال و ارتقاء در آمد روستاييان.

عملكرد :

رديف

نام شهرستان

تعداد روستاهاي بالاي 20خانوار1390

كل مطالعه پايان 1394

درصد برخورداري 1394

كل

1

آذر شهر

34

34

100

34

2

اسكو

37

37

100

37

3

اهر

119

119

100

119

4

بستان اباد

137

137

100

137

5

بناب

27

27

100

27

6

تبريز

67

67

100

67

7

جلفا

35

35

100

35

8

خداآفرين

105

105

100

105

9

چاراويماق

118

118

100

118

10

سراب

130

130

100

130

11

شبستر

73

73

100

73

12

عجب شير

41

41

100

41

13

كليبر

123

123

100

123

14

مراغه

126

126

100

126

15

مرند

84

84

100

84

16

ملكان

75

75

100

75

17

ميا نه

239

239

100

239

18

ورزقان

111

111

100

111

19

هريس

75

75

100

75

20

هشترود

134

134

100

134

21

هوراند

60

60

100

60

 

جمع

1950

1950

100

1950