يکشنبه 26 ارديبهشت 1400 - 03 شوال 1442
اوقات شرعی 
 
  امروز
يکشنبه
ارديبهشت 1400
26
قمری:03 شوال 1442

میلادی:16 مه 2021
 
  واگذاري زمين روستايي
  فرم شماره 1 مكرر واگذاري زمين روستايي

واگذاري  زمين روستايي

بنياد مسكن انقلاب اسلامي موظف است در راستاي وظايف قانوني مقرر در ماده 4 اساسنامه وتبصره هاي ذيل آن در جهت تشويق وتسهيل ساخت و سازمسكن روستايي و بهسازي وعمران بافت مسكوني وهدايت توسعه فيزيكي موزون در روستاهاو يا براي جابجايي روستاهاي در معرض خطرتخريب و بازسازي مناطق سانحه ديده نسبت به مطالعه وشناسايي و وتهيه زمين مورد نيازدر روستاهابا اولويت زمينهاي دولتي تملك تفكيك و واگذار نمايد.

اهداف واگذاري:

 1-واگذاري قطعه زمين معوض به مالكاني كه صددرصد املاك آنها در اجراي طرح هادي در مسير واقع وتخريب مي شود

2-واگذاري به ساكنين واجد شرايط وفاقد مسكن

3-واگذاري به آسيب ديدگان از سوانح طبيعي بلحاظاز دست دادن واحد مسكوني

4- واگذاري به منظور جابجايي واحدهاي مسكوني در معرض خطر رانش وسيل و.

5- فروش به واجدين شرايط به منظور تامين قسمتي از هزينه هاي طرحهاي عمراني همان روستا

 6-واگذاري قطعات به متقاضيان واجد شرايط ابتدا با انعقاد قراردادموقت است كه پس از اتمام عمليات ساختماني و ارائه گواهي پايان كارو تسويه حساب نهايي وانجام كليه تعهدات مطروحه در قرارداد سند رسمي به نام طرف قراردادواگذاري و يا قائم مقام قانوني وي صادر خواهد شد.