سه شنبه 4 آذر 1399 - 08 ربيع الثاني 1442
اوقات شرعی 
 
  امروز
سه شنبه
آذر 1399
4
قمری:08 ربيع الثاني 1442

میلادی:24 نوامبر 2020
 
  تفكيك زمين هاي روستايي
تفكيك زمين روستايي

بنياد مسكن انقلاب اسلامي موظف است در راستاي وظايف قانوني مقرر در ماده 4 اساسنامه وتبصره هاي ذيل آن در جهت تشويق وتسهيل ساخت و سازمسكن روستايي و بهسازي وعمران بافت مسكوني وهدايت توسعه فيزيكي موزون در روستاهاو يا براي جابجايي روستاهاي در معرض خطرتخريب و بازسازي مناطق سانحه ديده نسبت به مطالعه وشناسايي و وتهيه زمين مورد نيازدر روستاهابا اولويت زمينهاي دولتي تملك تفكيك و واگذار نمايد.

 تعريف تفكيك  :

منظور تفكيك ملك واقع در بافت مسكوني روستا به دو يا چند قطعه مجزا با رعايت مقررات جاري در روستا ها چه داراي سند رسمي باشد يا سند عادي داشته باشد

شرايط تفكيك:

1-رعايت حد اقل مساحت تفكيك قطعات طبق ضوابط طرح هادي روستايي الزامي است

2-تفكيك متناسب با كاربري و با رعايت آن امكان پذير مي باشد

3-طراحي و قطعه بندي اراضي بايد مطابق با ضوابط ومعيارهاي طرحهاي هادي روستايي انجام گيرد.

4-در صورت عدم تهيه طرح هادي براي روستااهاي مورد نظرتفكيك اراضي مطابق دستورالعملي خواهد بود كه بوسيله بنياد مسكن انقلاب اسلامي تهيه وابلاغ ميگرد

مدارك مورد نياز تفكيك:

1-در خواست كتبي متقاضي

2-سند مالكيت رسمي يا عادي

كروكي تفكيك ملك

4-موقعيت ملك در نقشه وضع موجود روستا