شنبه 20 خرداد 1402

بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان آذربایجان شرقی

بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان آذربایجان شرقی Housing Foundation of Islamic Revolution - East Azerbaijan province

تامین نیروی انسانی

 با توجه به نیاز بنیاد مسکن انقلاب اسلامی آذربایجانشرقی جهت تامین نیروی انسانی از طریق امریه سربازی ،  این نهاد در نظر دارد از بیـن دانش آمــوختگــان در مقطــع کارشناســـــی وکارشناســــی ارشــــد رشــــتــه عمران به تاریخ اعزامی 01/04/1401  به تعداد 8 نفر با اخذ آزمون نســبت به جذب اقدام نماید. لذا متقاضــیان میتوانند با در دست داشـتن مدارک ذیل تا تاریخ 1401/01/22 به آدرس تبریز چایکنارشــمالی خیابان فارابی جنب باغ شمس تبریزی اداره کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان (معاونت پشتیبانی-اموراداری) مراجعـه نمـاینـد (محـل خـدمـت پس از اخـذ آزمـون و براسـاس نیـاز در شهرســـتانهـای (مراغه،خداآفرین،سـراب،کلیبر،هریس،هشترود - هوراند) تعییـن خـواهـد شــد)
اولویت جذب با متقاضیان بومی خواهدبود

مدارک مورد نیاز:

1-درخواست کتبی متقاضی به همراه آدرس وشماره تلفن

2-تصویرشناسنامه تصویرکارت ملی

3-تصویر نامه دانشگاه به نظام وظیفه مبنی بر اتمام معافیت تحصیلی و یا مدرک تحصیلی

4- تصویر برگ اعزام به خدمت به تاریخ 01/04/1401